Адвокатський запит

Доволі часто до адвокатів звертаються клієнти з приводу направлення в їх інтересах адвокатського запиту. Про такий спосіб захисту клієнта та збір необхідної інформації для захисту клієнта далі і піде мова.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Щодо строку відповіді на адвокатський запит.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачений строк для надання відповіді на адвокатський запит – 5 днів з дня отримання, але якщо запитувана інформація має великий обсяг даних чи виникає необхідність пошуку інформації серед об’ємного обсягу даних, то така відповідь може бути надана строком до 20 робочих днів. В такому випадку протягом 5 днів, адвокатові надсилається лист в якому зазначається (обґрунтовується) причина відкладення відповіді на адвокатський запит.

Проте, не вся інформація є такою, яка може бути надана на адвокатський запит.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме ч.1 ст.6, передбачено три види інформації з обмеженим доступом:

Інформацією з обмеженим доступом є:

 1. конфіденційна інформація;
 2. таємна інформація;
 3. службова інформація.

Відповідно до статті 7 згадуваного закону, «Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.» Такою інформацією є місце проживання фізичної особи, місце народження, освіта, сімейний стан, медичні дані, стан здоров’я та інше.

Під поняттям інформації, яка є таємною, слід розуміти інформацію, доступ до якої обмежується, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно ст. 9 вищенаведеного закону, до службової інформації належить інформація:

 1. що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
  1. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”.

   Перелік відомостей, що містять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

   За ненадання відповіді та за неповне надання інформації, або за надання інформації, яка не містить вичерпної відповіді на питання викладені в адвокатському запиті, посадові особи державних органів, підприємств, організацій усіх форм власності несуть відповідальність відповідно до статті 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

   Відповідальність та штрафи за ненадання відповіді на адвокатський запит.

   Відповідно до статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

   Відповідальність за ненадання інформації на адвокатський запит тягне за собою накладання штрафу в сумі від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян. За повторне протягом року порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладається штраф у розмірі від 50 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, ст. 2123 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

   В інших випадках порушення прав адвоката під час збору доказів, адвокат може керуватися статтею 397 Кримінального кодексу України, що встановлює відповідальність за вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці.

   Враховуючи викладене, адвокатський запит є швидким та дієвим інструментом захисту прав та законних інтересів особи, яка звернулась до адвоката за правовою допомогою.

   Помічник адвоката
   Артем Рижих

   facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail